Zásady ochrany osobných údajov produktu OFFERO

(Privacy Policy)

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné 23.12.2019

Prečítajte si prosím tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “ZOOÚ”), pretože náš vzťah s Vami pri používaní produktu OFFERO sa nimi bezvýhradne riadi. Pokiaľ s týmito zásadami nesúhlasíte, nemôžete produkt OFFERO používať.

Úvodné ustanovenia

Tieto ZOOÚ sa týkajú používania služby OFFERO – modernej inzertnej aplikácie pre predaj a kúpu nových a použitých vecí medzi užívateľmi Služby. Služba zahŕňa akékoľvek časti služby OFFERO vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií (ďalej len „Služba“).

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Služby sme my - spoločnosť OFFERO j.s.a., so sídlom Pribinova 20, 811 09 Bratislava – m.č. Staré Mesto, IČO: 50 817 957, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č.: 12/B, založená v Slovenskej republike, Európskej únií (ďalej len „OFFERO“).

Účelom týchto zásad je informovať vás o spôsobe akým OFFERO v Službe nakladá s Osobnými údajmi, ktoré o vás získava.

Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek zásadami uvedenými v týchto ZOOÚ, potom Službu nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie Služby. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou týchto ZOOÚ potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať Službu používať.

Na účely týchto ZOOÚ majú nasledovné pojmy tento význam

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva OFFERO na niektorý z účelov uvedených v týchto ZOOÚ.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním OFFERO v súlade s týmito ZOOÚ.

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v týchto ZOOÚ majú rovnaký význam, aký im je daný v platných ZOOÚ.

Z dôvodu, aby sme vám mohli poskytovať naše Služby a tiež aby sme ich mohli neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie, resp. Osobné údaje.

1. Aké Osobné údaje o vás získavame?

1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

a) vyplníte Vaše údaje do registračného formulára pre založenie užívateľského konta a tieto údaje odošlete;

b) sa rozhodnete v Službe vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);

c) pridávate do Služby akýkoľvek obsah (napr. ako súčasť textu inzerátu či iného textu, obrázku a pod.), ktorý obsahuje Vaše osobné údaje;

d) sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu alebo iným spôsobom v rámci Služby;

e) sa rozhodnete použiť komunikačné funkcie Služby (chat) za účelom kontaktovania iného užívateľa (napr. kontaktovanie užívateľa predávajúceho tovar);

f) sa rozhodnete zapojiť do súťaže, ktorú prostredníctvom produktu organizujeme;

g) ich uvediete pri zakúpení a využití našich platených služieb, a to najmä telefónne číslo, číslo platobnej karty, či iné finančné informácie.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sami zvážiť, do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však OFFERO nemôže reagovať na váš podnet či žiadosť alebo nemôže s vami uzatvoriť zmluvu, ktorá vzniká registráciou užívateľského konta.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a OFFERO sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. OFFERO nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

2. Osobné údaje, ktoré získame z vášho používania Služby

OFFERO môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

a) informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Službu, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o vašom zariadení;

b) dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Službe (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);

c) údaje o vašom používaní Služby;

d) informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Zdieľaj“ (Share Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Služby s prihláseným užívateľským kontom.

Monitorovacie a analytické programy našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. Google Analytics) zbierajú údaje, ku ktorým OFFERO nemá prístup a spracúvanie týchto údajov sa spravuje podmienkami prevádzkovateľov týchto Cookies a monitorovacích programov.

3. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

OFFERO môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré OFFERO získal od vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

a) údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán.

V takom prípade vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne OFFERO;

b) údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených v službe OFFERO, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o užívateľoch a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných internetových stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe, viac o možnostiach povolenia alebo zakázania používania súborov cookies sa dozviete tu

údaje a informácie z jednotlivých inzerátov na partnerských stránkach (Pages) na sociálnej sieti Facebook, ktoré tam umiestnite s cieľom zverejniť ich aj na Službe.

2. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

OFFERO ako Prevádzkovateľ spracúva vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito ZOOÚ a za účelom uvedeným nižšie v týchto ZOOÚ.

1. Založenie a spravovanie užívateľského účtu

Ak ste sa rozhodli založiť si užívateľský účet a poskytli ste nám za týmto účelom svoje Osobné údaje, budeme ich v rozsahu v akom ste ich pri registrácii a pri správe vášho užívateľského účtu poskytli spravovať za účelom vykonania úkonov potrebných na umožnenie založenia a prevádzkovania vášho užívateľského účtu a za účelom zabezpečenia plnenia zmluvy založenou prihlásením vášho užívateľského účtu.

Právnym základom pre toto spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutnosť ich spracovania k vykonaniu opatrení pred uzatvorením zmluvy vznikajúcou založením vášho užívateľského účtu a nevyhnutnosť spracovania Osobných údajov na plnenie zmluvy založenej vytvorením vášho užívateľského účtu (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu existencie vášho užívateľského účtu a následne po dobu 3 rokov od jeho zániku.

2. Zverejňovanie inzerátov a súvisiaceho obsahu

Ak ste sa rozhodli do Služby pridať inzerát alebo iný obsah súvisiaci s užívaním Služby a tento obsahuje akékoľvek vaše Osobné údaje budeme vaše Osobné údaje spracúvať za účelom plnenia funkcie Služby. Upozorňujeme, že pridaním inzerátu alebo iného obsahu súvisiaceho s užívaním Služby obsahujúceho akékoľvek vaše Osobné údaje dochádza k zverejneniu vašich Osobných údajov v rozsahu v akom ste ich uviedli.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov pri pridávaní vašich inzerátov a obsahu súvisiaceho s používaním Služby je:

- nevyhnutnosť ich spracovania k vykonaniu opatrení pred uzatvorením zmluvy vznikajúcou používaním Služby za účelom inzerovania a pridávania obsahu a nevyhnutnosť spracovania Osobných údajov na plnenie zmluvy založenej pridaním inzerátu alebo iného obsahu do Služby (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a

- náš oprávnený záujem na riadnom poskytovaní Služby jednotlivým jej užívateľom (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu existencie vášho inzerátu a po dobu 3 rokov od jeho výmazu v prípade, že budeme mať oprávnený záujem na jeho uschovaní za účelom zabezpečenie prevádzky Služby. Inzerát môžete kedykoľvek zmazať alebo požiadať OFFERO o jeho zmazanie.

3. Odber noviniek (“newsletter”)

Vaše Osobné údaje v rozsahu ako nám ich poskytnete (najmä e-mail) pri prihlásení na odber noviniek a pri zakúpení služieb priamo od nás budeme spracúvať za účelom pravidelného zasielania informácii, na ktorých odber ste sa prihlásili alebo o ktoré môžete mať záujem za základe svojho nákupu.

Právnym základom pre takéto spracúvanie Osobných údajov je váš súhlas s odberom noviniek (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) alebo náš oprávnený záujem na zasielaní ponuky služieb, o ktoré môžete mať záujem (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR), ak ste si od nás zakúpili nejaké služby.

Vaše Osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu platnosti vášho súhlasu alebo do odhlásenia z odberu.

4. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Služby

Osobné údaje užívateľov získané z používania Služby, spôsobom ako je špecifikované v prvej časti týchto ZOOÚ používame na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Služby, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Služby, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Služby a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Služby (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentmi a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení riadnej prevádzky Služby a optimalizácií jej funkcionalít (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením užívateľského konta a pridaním inzerátu alebo obsahu súvisiaceho s užívaním Služby (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) .

Vaše Osobné údaje budú za účelom podľa tohto bodu spracúvané po dobu:

- existencie vášho užívateľského účtu a/alebo inzerátu a po dobu 3 rokov od zániku vášho užívateľského konta alebo výmazu inzerátu či iného obsahu z dôvodu obrany proti vašim nárokom;

- Po dobu 3 rokov od vášho posledného použitia Služby.

5. Poskytovanie platených služieb Služby

V prípade, že si od nás zakúpite akékoľvek platené služby a v súvislosti s touto kúpou nám poskytnete svoje Osobné údaje, budeme vaše osobné údaje spracúvať za účelom vykonania úkonov potrebných na sprístupnenie platenej služby a za účelom zabezpečenia plnenia zmluvy založenou kúpou služby.

Právnym základom pre toto spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutnosť ich spracovania k vykonaniu opatrení pred uzatvorením zmluvy vznikajúcou zakúpením platenej služby a nevyhnutnosť spracovania Osobných údajov na plnenie zmluvy založenej zakúpením platenej služby (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu poskytovania platenej služby a následne po dobu 3 rokov od ukončenia jej poskytovania.

6. Umožnenie komunikácie s inými užívateľmi

V prípade, že sa rozhodnete prostredníctvom komunikačných funkcií Služby kontaktovať iného užívateľa, budeme o vás za účelom zabezpečenia nášho záujmu na ochrane pred zneužívaním Služby a porušovaním podmienok používania Služby spracúvať akékoľvek osobné údaje, ktoré pri komunikácii s iným užívateľom uvediete. Upozorňujeme, že vaša konverzácia s užívateľom nie je súkromná a za účelom dodržiavania podmienok k nej majú naši pracovníci prístup. Právnym základom pre takéto spracúvanie Osobných údajov je náš oprávnený záujem na zabezpečení ochrany pred zneužívaním Služby a porušovaním podmienok používania Služby (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať po dobu existencia vášho účtu a 3 roky od jeho zániku a v prípade, že komunikujete bez založeného účtu, tak po dobu 3 rokov od uskutočnenia konverzácie.

7. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom spracúvame na účely kontaktovania vás, ako aj na účely vybavenia vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb a poskytovania klientskej podpory (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 3 roky.

8. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania vás o vybavení vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

3. Komu sprístupňujeme vaše Osobné údaje?

OFFERO sprístupňuje vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:

a) prevádzkovateľom sociálnych sietí (Facebook, Instagram) v rozsahu osobných údajov zverejnených ako súčasť vášho inzerátu;

b) ak taká povinnosť OFFERO vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;

c) ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene OFFERO. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito ZOOÚ.

4. Prenos Osobných údajov mimo EHP

OFFERO neposkytuje vaše Osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak v budúcnosti vznikne potreba poskytnúť Osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru potom vždy poskytneme len úplne základné a nevyhnutné osobné údaje, zaistíme nevyhnutné prostriedky na ochranu osobných údajov a splníme podmienky vyplývajúce z právnych predpisov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu ku spracovávaným Osobným údajom nasledovné práva.

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od OFFERO potvrdenie o tom, či sa vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže OFFERO spoplatniť) a informáciu o

 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • práve požadovať od OFFERO opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

2. Právo na opravu

Máte právo požadovať od OFFERO aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

3. Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od OFFERO aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od OFFERO podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od OFFERO aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho OFFERO overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • OFFERO už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým OFFERO overí, či oprávnené

dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5. Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo požadovať od OFFERO aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby OFFERO prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných OFFERO na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

7. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

5. Bezpečnosť

 1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

 2. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

 3. Časti Služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované OFFERO. OFFERO nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

6. Zmeny Podmienok

 1. Sme oprávnení tieto POS kedykoľvek meniť alebo upravovať.

 2. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto POS, umiestnime nové POS na Službe a podľa potreby Vás o zmene POS budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

 3. Takto zmenené POS budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Služby (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými POS.

7. Kontaktujte nás

 1. Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto POS, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese [email protected]