Offero

Doplnková služba „Refresh“

Podmienky poskytnutia služby Refresh

Tieto dodatočné podmienky sa týkajú používania doplnkovej služby Refresh, ktorá je definovaná nižšie (ďalej len „Podmienky“) a sú súčasťou VOP OFFERO, ktoré sú k dispozícií TU. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach stanovené inak, slová s veľkým začiatočným písmenom a skratky majú rovnaký význam ako vo VOP OFFERO.

OFFERO umožňuje pridávať do Služby súkromné inzeráty na predaj vecí od užívateľov (ďalej len „Predávajúci užívateľ“) a prostredníctvom Služby kontaktovať Predávajúceho užívateľa za účelom kúpy inzerovaných vecí (ďalej len „Kupujúci užívateľ“). Medzi Predávajúcim užívateľom a Kupujúcim užívateľom vznikajú právne vzťahy týkajúce sa predaja a kúpy inzerovaných vecí, za ktoré spoločnosť OFFERO v žiadnom prípade žiadnym spôsobom nezodpovedá, nie je do nich žiadnym spôsobom zapojená a v súvislosti s týmito vzťahmi nevznikajú žiadne záväzky OFFERO voči Predávajúcemu užívateľovi alebo Kupujúcemu užívateľovi. Všetky transakcie týkajúce sa predaja a kúpy inzerovaných vecí sa realizujú výlučne medzi Predávajúcim užívateľom a Kupujúcim užívateľom danej veci a len na ich zodpovednosť a riziko. Výnimku predstavuje využitie služby Refresh v zmysle týchto Podmienok.

Predávajúci užívateľ Služby si môže od OFFERO zakúpiť službu Refresh, na základe ktorej OFFERO pre Predávajúceho užívateľa poskytne službu vytvorenia inzerátov oblečenia Predávajúceho užívateľa, úschovy oblečenia počas trvania inzerátu a odoslanie predaného oblečenia Predávajúceho užívateľa Kupujúcemu užívateľovi prostredníctvom Služby za podmienok a spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach (ďalej len „Refresh“).

Zakúpenie služby Refresh môže Predávajúci užívateľ uskutočniť na špecializovanej podstránke služby Refresh a to za zobrazenú jednorazovú cenu, ktorú Predávajúci užívateľ uhradí bezodkladne po záväznom potvrdení objednávky tejto služby Refresh. Stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ a zaplatením ceny služby Refresh dochádza k záväznému objednaniu služby Refresh (ďalej len „Objednávka“).

Písomné potvrdenie Objednávky služby Refresh bude Predávajúcemu užívateľovi doručené na e-mail uvedený v užívateľskom účte. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o objednaní služby Refresh dochádza k uzavretiu zmluvy podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi OFFERO a Predávajúcim užívateľom, ktorej podmienky a práva a povinnosti strán sú špecifikované v týchto Podmienkach (ďalej len „Zmluva“).

Uzavretím Zmluvy sa OFFERO zaväzuje doručiť Predávajúcemu užívateľovi obálku, v ktorej sa bude nachádzať plastový vak s predplateným poštovným s adresou doručenia na adresu OFFERO, do ktorého môže Predávajúci užívateľ vložiť svoje oblečenie, ktoré chce prostredníctvom Služby predať. Užívateľ využitím Refresh berie na vedomie, že OFFERO nezodpovedá za poškodenie a/alebo oneskorenie doručenia obálky spôsobené kuriérskou službou alebo nesprávne zadanými údajmi v užívateľskom účte alebo v Objednávke.

Do plastového vaku môže Predávajúci užívateľ vložiť oblečenie iba ak spĺňa nasledovné podmienky:

 • Oblečenie môže byť rôznych druhov s výnimkou topánok;

 • Oblečenie môže byť nové alebo použité ale nesmie byť poškodené alebo nevhodné na ďalšie nosenie;

 • Oblečenie musí byť čisté, vypraté a bez akýchkoľvek známok znečistenia;

 • Oblečenie musí byť zdravotne nezávadné a bezpečné na nosenie;

 • Oblečenie musí byť vlastníctvom Predávajúceho užívateľa a jeho vložením do vaku nedôjde k porušeniu akýchkoľvek práv tretích osôb;

 • Celková hodnota všetkého vloženého oblečenia nesmie presiahnuť 300 EUR;

 • Všetko vložené oblečenie nesmie presiahnuť maximálnu povolenú hmotnosť plastového vaku alebo maximálny povolený objem plastového vaku;

 • Oblečenie podľa jeho povahy, veľkosti alebo vyhotovenia nesmie byť nevhodné na prepravu prostredníctvom plastového vaku najmä ak by hrozilo poškodenie vaku alebo ďalšieho vloženého oblečenia.

Predávajú užívateľ je sám zodpovedný zvážiť aké oblečenie je vhodné na vloženie do plastového vaku a zaslanie poštovou prepravou do OFFERO.

OFFERO v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá Predávajúcemu užívateľovi vznikne v dôsledku toho, že Predávajúci užívateľ vloží do plastového vaku oblečenie, ktoré porušuje vyššie uvedené Podmienky.

Po vložení oblečenia Predávajúci užívateľ vak bezpečne uzavrie v súlade s pokynmi na jeho uzavretie a odovzdá na prepravu prostredníctvom Slovenskej pošty. Preprava vaku do OFFERO sa spravuje prepravenými a obchodnými podmienkami Slovenskej pošty, ktoré nájdete TU. Odovzdaním zásielky na prepravu prostredníctvom Slovenskej pošty Predávajúci užívateľ vyhlasuje, že je ako odosielateľ zodpovedný za škodu spôsobenú zásielkou alebo jej obsahom, ak ju ako odosielateľ odovzdal k preprave v rozpore s týmito Podmienkami, VOP a/alebo v rozpore s osobitnými podmienkami konkrétneho poskytovateľa kuriérskej služby. OFFERO nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť alebo kontrolovať plnenie povinností poskytovateľa prepravnej služby, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za plnenie záväzkov poskytovateľa prepravnej služby alebo za prípadné škody či iné náklady, ktoré užívateľovi v súvislosti s konaním poskytovateľa prepravnej služby vzniknú. Zodpovednosť za škodu na zaslanom oblečení prechádza na OFFERO až momentom prevzatia zásielky plastového vaku pracovníkom OFFERO.

Po prijatí zásielky plastového vaku v mieste prevzatia OFFERO skontroluje zásielku a plastový vak otvorí, vyberie jednotlivé kusy oblečenia vloženého Predávajúcim kupujúcim a skontroluje či každé vložené oblečenie neporušuje žiadne podmienky uvedené v týchto Podmienkach pre využitie služby Refresh. OFFERO po skontrolovaní oblečenia informuje Predávajúceho užívateľa o stave prijatej zásielky, stave prijatého oblečenia a počte kusov oblečenia, ktoré spĺňa a nespĺňa podmienky uvedené v týchto Podmienkach pre využitie služby Refresh.

V prípade oblečenia, ktoré nespĺňa podmienky uvedené v týchto Podmienkach pre využitie služby Refresh, sa môže Predávajúci užívateľ rozhodnúť, že chce aby OFFERO takéto oblečenie odoslalo Predávajúcemu užívateľovi naspäť na jeho náklady (Predávajúci užívateľ je povinný uhradiť prepravné náklady na doručenie zásielky na ním určenú adresu doručenia) alebo určí, že má OFFERO zabezpečiť likvidáciu daného oblečenia vhodným spôsobom podľa uváženia OFFERO (vrátane možnosti darovania oblečenia na charitu). Ak Predávajúci užívateľ neoznámi svoje rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety ani v lehote 15 dní odkedy ho na to OFFERO vyzvalo, uplynutím tejto lehoty sa má za to, že Predávajúci užívateľ poveril OFFERO zabezpečiť likvidáciu daného oblečenia vhodným spôsobom podľa uváženia OFFERO (vrátane možnosti darovania oblečenia na charitu). Predávajúci užívateľ súhlasí s tým, že ak sa rozhodne poveriť OFFERO likvidáciou daného oblečenia, OFFERO nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá tým Predávajúcemu užívateľovi vznikne.

Vo vzťahu k oblečeniu, ktoré spĺňa podmienky uvedené v týchto Podmienkach pre využitie služby Refresh, OFFERO ako súčasť služby Refresh vyhotoví fotodokumentáciu daného oblečenia a vytvorí plnohodnotný inzerát v rámci Služby na predaj daného oblečenia (ďalej len „Refresh Inzerát“) a vyzve Predávajúceho užívateľa aby jednotlivé Refresh Inzeráty v rámci užívateľského profilu Predávajúceho užívateľa v Službe schválil a určil predajnú cenu v každom Refresh Inzeráte. Až po určení ceny oblečenia a schválení jednotlivých Refresh Inzerátov Predávajúcim užívateľom sa tieto zobrazia a sú viditeľné pre všetkých návštevníkov a užívateľov Služby.

Všetky Refresh Inzeráty sú v rámci Služby osobitne označené a viditeľné všetkým užívateľom ako Refresh Inzeráty.

Oblečenie predávané prostredníctvom služby Refresh je možné predať len za cenu uvedenú v Refresh Inzeráte a len prostredníctvom Služby. Platbu za kúpu inzerovaného oblečenia vie Kupujúci užívateľ uhradiť len prostredníctvom Služby jedným z povolených spôsobov platby pričom peňažné prostriedky od Kupujúceho užívateľa budú inkasované OFFERO a následne prevedené na bankový účet Predávajúceho užívateľa po odpočítaní provízie OFFERO za sprostredkovanie predaja.

Po uhradení kúpnej ceny za inzerované oblečenie OFFERO vhodne zabalí zakúpené oblečenie a odošle zakúpené oblečenie Kupujúcemu užívateľovi prostredníctvom kuriérskej služby. Na úhradu kúpnej ceny za inzerované oblečenie Kupujúcim užívateľom sa primerane použijú všeobecné obchodné podmienky Služby. Na zabezpečenie prepravy inzerovaného oblečenia Kupujúcemu užívateľovi sa primerane použijú podmienky služby Kuriér. Zodpovednosť za škodu na predanom oblečení zaniká OFFERO momentom odovzdania zásielky s oblečením na prepravu príslušnému prepravcovi.

V prípade, že nedôjde k predaju oblečenia Predávajúceho užívateľa v rámci služby Refresh ani v lehote stanovenej v rámci služby Refresh na platnosť a trvanie inzerátu, vyzve OFFERO Predávajúceho užívateľa aby:

 • predĺžil platnosť inzerátu o ďalšie stanovené časové obdobie a prípadne znížil inzerovanú cenu oblečenia; alebo

 • zrušil inzerát (inzeráty) a požiadal OFFERO aby takéto oblečenie odoslalo Predávajúcemu užívateľovi naspäť na jeho náklady (Predávajúci užívateľ je povinný uhradiť prepravné náklady na doručenie zásielky na ním určenú adresu doručenia); alebo

 • zrušil inzerát (inzeráty) a určil, že má OFFERO zabezpečiť likvidáciu daného oblečenia vhodným spôsobom podľa uváženia OFFERO (vrátane možnosti darovania oblečenia na charitu). Predávajúci užívateľ súhlasí s tým, že ak sa rozhodne poveriť OFFERO likvidáciou daného oblečenia, OFFERO nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá tým Predávajúcemu užívateľovi vznikne.

OFFERO si vyhradzuje právo určiť lehotu na trvanie a platnosť inzerátu vytvoreného v rámci služby Refresh ako aj určiť lehotu na predĺženie platnosti takéhoto inzerátu vrátane možnosti neumožniť opakované predĺženie platnosti a trvania inzerátu.

Objednávkou služby Refresh a zakliknutím príslušných checkboxov Predávajúci užívateľ vyhlasuje, že:

 • si prečítal tieto Podmienky a VOP a súhlasí s nimi;

 • sa oboznámil s obsahom príslušných osobitných podmienok konkrétneho poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, že s nim súhlasí a prijíma ich, a zaväzuje sa dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto podmienkach (spravidla sa jedná o podmienky prepravy, spôsoby doručenia, podmienky opakovaného doručovania, podmienky vyzdvihnutia, spôsoby uloženia, či vrátenia zásielky, podmienky zodpovednosti dopravcu za škodu a podmienky vybavenia reklamácie);

 • v Objednávke uviedol správne a aktuálne údaje;

 • údaje v užívateľskom účte sú správne a aktuálne;

 • mal možnosť oboznámiť sa s možnosťami právami a povinnosťami súvisiacimi s uzatvorením Zmluvy.

OFFERO v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu užívateľovi v dôsledku toho, že Predávajúci užívateľ nedodržal alebo porušil akékoľvek podmienky služby Refresh uvedené v týchto Podmienkach.

OFFERO nezodpovedá za žiadne nároky Predávajúceho užívateľa, ktoré by vyplývali

Platobné podmienky

Služba Refresh je spoplatnenou službou. Cena služby Refresh je účtovaná pri zakúpení služby Refresh ako súčasť Objednávky. Aktuálna výška ceny služby Refresh je uvedená v cenníku TU.

Za službu Refresh môže Predávajúci užívateľ zaplatiť v zmysle týchto Podmienok spôsobmi, ktoré OFFERO sprístupní v rámci Služby:

 • platbou prostredníctvom akceptovanej platobnej karty.

Predávajúci užívateľ berie na vedomie, že na vykonanie platby sa môžu vzťahovať osobitné podmienky poskytovateľa platobnej metódy, v takom prípade OFFERO uverejní v Službe odkaz na tieto osobitné podmienky.

Okrem ceny za službu Refresh má OFFERO tiež nárok na províziu z predaja každého oblečenia predaného z Refresh Inzerátu, ktorá je určená v % sume z konečnej predajnej ceny, ktorú uhradí Kupujúci užívateľ na účet OFFERO. Aktuálna výška provízie OFFERO je uvedená v cenníku tu.

Predávajúci užívateľ berie na vedomie, že využitím služby Refresh oprávňuje OFFERO na ponechanie si časti sumy vyinkasovanej od Kupujúceho užívateľa na účet Predávajúceho užívateľa, ktorá sa bude rovnať výške provízie z predaja každého oblečenia predaného z Refresh Inzerátu. Týmto započítaním nároku na zaplatenie provízie OFFERO oproti nároku na vydanie sumy vyinkasovanej od Kupujúceho užívateľa sa bude provízia OFFERO považovať za uhradenú.

Predávajúci užívateľ súhlasí, že suma vyinkasovaná od Kupujúceho užívateľa znížená o províziu OFFERO bude poukázaná na bankový účet určený Predávajúcim užívateľom, a to v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní od dňa jej vyinkasovania od Kupujúceho užívateľa.

Predávajúci užívateľ berie na vedomie, že OFFERO má zádržné právo k finančným prostriedkom vyinkasovaným od Kupujúceho užívateľa vo výške provízie OFFERO, a to po dobu 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich prijatia na príslušný účet slúžiaci na zadržanie prostriedkov do doručenia zásielky Kupujúcemu užívateľovi.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Informácie o možnostiach reklamácie poskytnutia služby Refresh môžete nájsť v našom Reklamačnom poriadku, ktorý je k dispozícii TU.

Objednávkou služby Kuriér užívateľ súhlasí s tým, že akékoľvek nároky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s konaním alebo nekonaním poskytovateľa kuriérskej služby, či iných tretích strán, si bude uplatňovať iba voči týmto konkrétnym osobám a nebude si tieto nároky uplatňovať voči OFFERO.

Všetky ustanovenia všeobecných právnych predpisov, ktoré nie sú kogentné a ktorých obsah odporuje podmienkam uvedených v týchto Podmienkach alebo účelu služby Refresh alebo ktoré dopĺňajú povinnosti a záväzky OFFERO nad rámec povinností a záväzkov explicitne uvedených v týchto Podmienkach sa týmto vylučujú.